บริการตัดไม้ฟรี

ข้อจำกัดของขนาดไม้
ขนาดของไม้ก่อนตัด
เนื่องจากขนาดความหนา ความกว้าง และความยาวจริงของไม้อาจลดลงน้อยกว่าขนาดที่ระบุไว้ประมาณ 1% หรือประมาณ -1.5 มิลลิเมตร

เนื่องจากเราทำการตัดครึ่งจากไม้ขนาดยาว 6 เมตร ซึ่งถูกลดขนาดลง เช่น อาจเหลือเพียง 5.96 เมตร

เป็นขนาดที่ขึ้นอยู่กับการวางแผนในกระบวนการผลิตของทางโรงงาน และขึ้นอยู่กับข้อจำกัดในการขนส่งไม้ทางทะเลผ่านตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อให้สามารถบรรจุไม้ได้อย่างพอดีและเหมาะสมที่สุด

ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของไม้แปรรูปเกรดAที่ผ่านการไสเรียบมาแล้ว

ขนาดของไม้หลังตัด
ด้วยขนาดที่อาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อยจากข้อจำกัดในการขนส่งไม้ทางทะเลและการวางแผนในกระบวนการผลิตของทางโรงงาน

ส่งผลให้ขนาดของความหนา ความกล้าง และความยาวของไม้ที่ลูกค้าต้องการให้ตัด อาจมีความคลาดเคลื่อน ลดลงกว่าขนาดที่ต้องการเพียงเล็กน้อย

ตัวอย่างเช่น หากต้องการตัดไม้ขนาด 1.50 เมตร อาจได้ไม้ขนาด 1.49 เมตร เนื่องจากเราทำการตัดครึ่งจากไม้ขนาดยาว 6 เมตร ซึ่งขนาดจริงๆคือ 5.96 เมตร